PRIMA PAGINĂ
SCURT ISTORIC
ATRIBUTII
CADRU LEGAL
CONDUCEREA
PETITII ONLINE
DECLARAȚII DE AVERE
BULETIN INFORMATIV
RESURSE UMANE
LINKURI UTILE
CONTACT/AUDIENŢE
DECLARAŢII DE INTERESE
FOTO
PROTECŢIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
SCHENGEN
SALARII
BUGET ȘI BILANȚ CONTABIL, SITUAŢIE PLĂŢI
ACHIZIŢII PUBLICE
 

 

 
 

Apelarea numărului 112 reprezintă o cale rapidă de a comunica cu dispeceratele locale de urgenţă (Poliţie, Jandarmerie, Pompieri, Ambulanţă) în timpul unei situaţii de urgenţă. Se consideră o SITUAŢIE DE URGENŢĂ atunci când se impune intervenţia Poliţiei, Jandarmeriei, Pompierilor şi Salvării pentru a salva viaţa , proprietatea şi mediul. Exemple de situaţii de urgenţă : • Omor; • Atac armat; • Atentat; • Tâlhărie; • Tulburarea gravă a ordinii şi liniştii publice; • Dezertări; • Evadări; • Trafic şi consum de droguri; • Furturi; • Accident de circulaţie soldat cu victime sau cu persoane blocate în autovehicule; • Explozii; • Electrocutări; • Căderi de la înălţime; • Surpări de teren; • Accident grav la metrou; • Accident de aviaţie; • Accident feroviar; • Probleme medicale grave; • Incendii; • Inundaţii. Modalitatea de procesare a unui caz: 1. un cetăţean apelează 112 pentru a semnala un accident de circulaţie grav, soldat cu victime omeneşti; 2. sistemul identifică numărul de telefon al persoanei care a semnalat cazul; 3. se determină numele şi adresa abonatului postului telefonic prin căutare automată în baza de date (la fel se procedează şi in ţările Uniunii Europene, S.U.A. şi Canada, fiind o măsură necesară pentru aflarea veridicităţii apelului); 4. operatorul cere apelantului date despre natura cazului; 5. se transmit toate datele la dispeceratele Poliţiei, Jandarmeriei, Ambulanţei şi Pompierilor, în funcţie de natura cazului (această operaţiune se realizează în 2-3 secunde); 6. dispecerii stabilesc rapid mijloacele de intervenţie care participă la soluţionarea cazului; 7. pe hartă se afişează conexiunea caz - mijloace de intervenţie; 8. Cine sună la 112 trebuie să raspundă la urmatoarele întrebări: » Ce urgenţa are? » Unde este urgenţa? » Unde se află? » De la ce număr de telefon sună? » Cum se numeşte? Apelantul trebuie să rămână la telefon pentru a furniza detalii suplimentare asupra urgenţei şi pentru a primi recomandările operatorilor agenţiilor de urgenţă.

 
 
 
 

 

Tabel cu rezultatele finale obținute la cocursul pentru ocuparea postului de Comandant detașament la Detașamentul 3 Jandarmi

Tabel cu rezultatele finale obținute dupa rezolvarea contestatiilor la cocursul pentru ocuparea postului de șef serviciu II la Serviciul Ordine și Siguranță Publică

Tabel cu rezultatele obținute la cocursul pentru ocuparea postului de Comandant detașament la Detașamentul 3 Jandarmi

Tabel cu rezultatele obținute la cocursul pentru ocuparea postului de șef serviciu II la Serviciul Ordine și Siguranță Publică

Tabel cu rezultatele finale obținute la cocursul pentru ocuparea postului de șef serviciu II la Serviciul Management Operațional

Tabel cu rezultatele obținute la cocursul pentru ocuparea postului de șef serviciu II la Serviciul Management Operațional

Tabel nominal cu rezultatele la testarea psihologică a candidaților înscriși la Școlile Militare de Subofițeri Jandarmi Drăgășani și Fălticeni, sesiunea august-septembrie 2018

ANUNȚ - Anunț concurs cu recrutare din sursă internă în vederea ocupării postului de Comandant detașament la Detașamentul 3 Jandarmi

ANUNȚ - Anunț concurs cu recrutare din sursă internă în vederea ocupării postului de Șef serviciu II la Serviciul Management Operațional

ANUNȚ - Anunț concurs cu recrutare din sursă internă în vederea ocupării postului de Șef serviciu II la Serviciul Ordine și Siguranță Publică

ADMITEREA 2018

ÎN INSTITUŢIILE MILITARE DE ÎNVĂŢĂMÂNT

PERIOADA DE ÎNSCRIERE:

Cererile-tip de înscriere la sesiunea de admitere sesiunea 2018 şi ianuarie 2019 prevăzute în anexele nr. 1–3 ale Dispoziţiei-cadru nr. II/17278 din 01.02.2017 privind recrutarea candidaţilor pentru admiterea în instituţiile de învăţământ care pregătesc personal pentru nevoile MAI se depun de candidaţi la unităţile de recrutare până la următoarele date limită:

a) 25 mai 2018 - pentru concursurile de admitere organizate în sesiunea iulie – august 2018 la Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” şi la instituţiile de învăţământ care pregătesc personal pentru MAI (din structura MApN şi SRI);

b) 15 iunie 2018 - pentru concursurile de admitere organizate în sesiunea august – septembrie 2018 la şcolile postliceale ale MAI;

c) 23 noiembrie 2018 - pentru concursurile de admitere organizate în sesiunea ianuarie 2019 la şcolile postliceale ale MAI.

CONDIŢII ŞI CRITERII SPECIFICE:

Pentru a participa la concursurile de admitere la instituţiile de învăţământ ale Ministerului Afacerilor Interne şi pe locurile M.A.I. la alte instituţii de învăţământ, candidaţii trebuie să îndeplinească, conform Ordinului MAI nr. 177/2016, următoarele condiţii şi criterii specifice:

a) să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;

b) să cunoască limba română, scris şi vorbit;

c) să aibă capacitate deplină de exerciţiu;

d) să fie apţi din punct de vedere medical, fizic şi psihologic;

e) să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi sau să îi împlinească în cursul anului în care participă la concursul de admitere;

f) să fie absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat;

g) să aibă un comportament corespunzător principiilor şi cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate;

h) să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei când a intervenit reabilitarea;

i) să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;

j) să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;

k) să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;

l) să aibă vârsta de până la 27 de ani împliniţi în anul participării la concurs, pentru candidaţii pe locurile destinate formării iniţiale a personalului militar şi pe locurile MAI la instituţiile de învăţământ ale Ministerului Apărării Naţionale;

n) să nu aibă semne particulare evidente sau tatuaje neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară;

o) să fi obţinut la purtare, în perioada studiilor liceale, media de cel puţin 9,00, cu excepţia candidaţilor care au absolvit instituţii de învăţământ de nivel liceal în state membre ale Uniunii Europene în care nu se evaluează prin notă/punctaj/calificativ purtarea elevului;

p) să nu fi fost exmatriculaţi pentru abateri disciplinare dintr-o instituţie de învăţământ.

Dosarele de recrutare ale candidaţilor constituite în vederea participării la concursul de admitere în instituţiile de învăţământ, trebuie să conţină următoarele documente:

a) cererea de înscriere (conform anexei nr. 1 la Dispoziţia-cadru nr. II/17278 din 01.02.2017 privind recrutarea candidaţilor pentru admiterea în instituţiile de învăţământ care pregătesc personal pentru nevoile MAI) şi CV;

b) copii ale documentelor care atestă nivelul şi specializarea studiilor, certificate pentru conformitate cu originalul de către lucrătorul de resurse umane care efectuează recrutarea; se acceptă şi copiile legalizate;

-Pentru candidaţii care au promovat examenul de bacalaureat în promoţiile anterioare anului 2018 - diploma de bacalaureat şi foaia matricolă a studiilor liceale, în copii certificate pentru conformitate cu originalul de către lucrătorul de resurse umane care efectuează recrutarea; se acceptă şi copiile legalizate.

-Pentru candidaţii care au absolvit studii liceale în afara României cu diplomă de bacalaureat (sau echivalentul acesteia), promoţiile anterioare anului 2018:

- atestatul de recunoaştere a studiilor, eliberat de către direcţia de specialitate din cadrul M.E.N., în copie, certificat cu originalul de către lucrătorul de resurse umane care efectuează recrutarea, se acceptă şi copie legalizată;

- diploma de bacalaureat sau echivalentă cu aceasta, în traducere legalizată;

- foaia matricolă a studiilor liceale, în traducere legalizată;

c)copii ale actului de identitate, carnetului de muncă / certificatului stagiu de cotizare şi / sau altor documente doveditoare care să ateste vechimea în muncă şi, dacă este cazul, ale livretului militar certificate pentru conformitate cu originalul de către lucrătorul de resurse umane care efectuează recrutarea; se acceptă şi copiile legalizate;

d)copii ale certificatului de naştere al candidatului, soţului / soţiei şi fiecărui copil, ale certificatului de căsătorie, precum şi, după caz, ale hotărârilor judecătoreşti privind starea civilă certificate pentru conformitate cu originalul de către lucrătorul de resurse umane care efectuează recrutarea; se acceptă şi copiile legalizate;

e)autobiografia şi tabelul nominal cu rudele candidatului şi soţul/soţia candidatului;

f)cazierul judiciar (extrasul de pe cazierul judiciar se solicită de către compartimentul cu sarcini de recrutare, pe baza consimţământului expres al candidatului. Extrasul poate fi înlocuit şi de un certificat de cazier judiciar, în termen de valabilitate, depus de candidat);

g)o fotografie color 9x12 cm (pe verso, lucrătorul de resurse umane care a efectuat recrutarea, scrie cu majuscule următoarele date ale candidatului: numele, prenumele tatălui, prenumele candidatului, codul numeric personal);

h)două fotografii color 3/4 cm necesare confecţionării legitimaţiilor de concurs (pe verso, lucrătorul de resurse umane care a efectuat recrutarea, scrie cu majuscule următoarele date ale candidatului: numele, prenumele tatălui, prenumele candidatului, codul numeric personal);

i)fişa medicală-tip de încadrare în MAI;

j)declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare (conform anexei nr. 4 la Dispoziţia-cadru nr. II/17278 din 01.02.2017 privind recrutarea candidaţilor pentru admiterea în instituţiile de învăţământ care pregătesc personal pentru nevoile MAI).


ORGANIZAREA CONCURSURILOR DE ADMITERE:

1. Concursul de admitere la Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” se organizează şi desfăşoară în perioada 31 iulie – 24 august, activităţile specifice înscrierii, desfăşurării probelor eliminatorii şi a probei de verificare a cunoştinţelor fiind stabilite şi planificate prin regulamentul concursului de admitere, disponibil pe pagina oficială de internet a instituţiei de învăţământ.

2. Şcolile postliceale ale M.A.I. organizează concursurile de admitere conform graficelor/calendarelor mediatizate de către unităţile de învăţământ, astfel:

- în perioada 24 august – septembrie 2018 (sesiunea septembrie 2018);

- în perioada 10 – 21 ianuarie 2019 (sesiunea ianuarie 2019).


Numărul de locuri aprobate în anul universitar 2018-2019, pe instituţii de învăţământ:

a) Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” Bucureşti:

– 10 locuri alocate Jandarmeriei Române la Facultatea de Ştiinţe Juridice şi Administrative, pentru învăţământul cu frecvenţă – domeniul de licenţă „Drept”, programul de studii universitare de licenţă „Drept”;

– 50 locuri alocate la Facultatea de Jandarmi pentru învăţământul cu frecvenţă – domeniul de licenţă „Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică”, programul de studii universitare de licenţă/specializarea „Ordine şi siguranţă publică” (din care 2 locuri pentru romi, 2 locuri pentru maghiari şi 2 locuri pentru alte minorităţi), astfel:

 • 43 locuri alocate Jandarmeriei Române;
 • 6 locuri alocate SPP;
 • 1 loc alocate SIE;

– 5 locuri alocate Jandarmeriei Române la Facultatea de Poliţie pentru învăţământul cu frecvenţă redusă – domeniul de licenţă „Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică”, programul de studii universitare de licenţă/specializarea „Ordine şi siguranţă publică”.

b) Şcoala Militară de Subofiţeri Jandarmi „Grigore Alexandru Ghica” Drăgăşani:

Sesiunea de admitere august-septembrie 2018

 – 350 locuri alocate Jandarmeriei Române (din care 4 locuri pentru romi şi 2 locuri pentru alte minorităţi).

Sesiunea de admitere ianuarie 2019

 – 350 locuri (din care 4 locuri pentru romi şi 2 locuri pentru alte minorităţi), astfel:

 • 317 locuri alocate Jandarmeriei Române;
 • 25 locuri alocate SIE;
 • 8 locuri alocate SPP.

c) Şcoala Militară de Subofiţeri Jandarmi „Petru Rareş” Fălticeni:

Sesiunea de admitere august-septembrie 2018

 – 350 locuri alocate Jandarmeriei Române (din care 4 locuri pentru romi şi 2 locuri pentru alte minorităţi).

Sesiunea de admitere ianuarie 2019

 – 350 locuri (din care 4 locuri pentru romi şi 2 locuri pentru alte minorităţi), astfel:

 • 335 locuri alocate Jandarmeriei Române;
 • 15 locuri alocate SIE;

d) Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu” Sibiu – 21 locuri alocate MAI conform specialităţilor, astfel:

 • 2 locuri – Managementul organizaţiei – Artilerie şi rachete;
 • 1 loc – Managementul organizaţiei – Geniu;
 • 1 loc – Managementul organizaţiei – Apărare CBRN;
 • 2 locuri – Managementul organizaţiei – Auto;
 • 2 locuri – Inginerie şi management în domeniul comunicaţiilor militare – Comunicaţii şi informatică;
 • 5 locuri – Contabilitate şi informatică de gestiune – Finanţe-contabilitate;
 • 8 locuri – Administraţie publică – Logistică;

e) Universitatea Naţională de Apărare „Carol I” - 2 locuri – Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică – Logistică.

f) Academia Tehnică Militară Bucureşti – 33 locuri alocate MAI conform următoarelor specialităţi, astfel:

 • 4 locuri – Armament, aparatură artileristică şi sisteme de conducere a focului;
 • 7 locuri – Materiale energetice şi apărare CRBN;
 • 2 locuri – Munţii, rachete, explozivi şi pulberi;
 • 5 locuri – Sisteme pentru baraje de mine, distrugeri şi mascare;
 • 3 locuri – Echipamente şi sisteme de comandă şi control pentru autovehicule;
 • 4 locuri – Comunicaţii pentru apărare şi securitate;
 • 3 locuri – Echipamente şi sisteme electronice militare;
 • 5 locuri – Calculatoare şi sisteme informatice pentru apărare şi securitate naţională.

g) Institutul Medico-Militar – 12 locuri alocate MAI (Direcţia Militară), specialitatea militară „Medicină generală” (7 Bucureşti, 5 Tg-Mureş).

h) Academia Forţelor Aeriene „Henri Coandă” – Facultatea de Management Aeronautic, 13 locuri alocate MAI (IGAV):

 • 10 locuri – Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică – Aviaţie piloţi;
 • 3 locuri – Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică – Radiolocaţie;

i) Academia Navală „Mircea cel Bătrân” Constanţa – Facultatea de Inginerie Marină, 6 locuri alocate MAI:

 • 2 locuri – Inginerie marină şi navigaţie – Electromecanică navală;
 • 4 locuri – Inginerie electrică – Electromecanică;

j) Şcoala Militară de maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Terestre „Basarab I” Piteşti – 8 locuri alocate MAI conform specialităţilor, astfel:

 • 5 locuri – Auto;
 • 1 loc – Tehnică de comunicaţii;
 • 1 loc – Operare şi mentenanţă echipamente informatice;
 • 1 loc – Administrare sisteme/ reţele de comunicaţii/ informatică;

k) Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Aeriene ”Traian Vuia” – 5 locuri alocate MAI conform specialităţilor, astfel: Aeronave şi motoare de aviaţie.

l) Şcoala Militară de Maiştri Militari a Forţelor Navale „Amiral Ion Murgescu” Constanţa – 66 locuri alocate MAI conform specialităţilor, astfel:

 • 7 locuri – Artilerie navală şi antiaeriană;
 • 11 locuri – Timonier şi tehnică de navigaţie navală;
 • 8 locuri – Comunicaţii navale şi observare semnalizare;
 • 12 locuri – Motoare şi maşini navale;
 • 28 locuri – Motoare şi instalaţii electrice navale

Cei interesaţi se pot adresa la sediul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Sălaj.
Date de contact:

B-dul Mihai Viteazul, nr.105/A, Zalău, jud. Sălaj
Telefon: 0260/669722/int.24535; fax0260/669875
http://www.jandarmeriasalaj.ro
jandarmeriasalaj@jandarmeriasalaj.ro


-ACADEMIA DE POLIȚIE „Alexandru Ioan Cuza” BUCUREŞTI
Date de contact:

Aleea Privighetorilor nr. 1-3, Sector 1, Bucureşti, jud. Ilfov
Telefon: 021/317.55.23; Fax: 021/315.55.17
http://www.academiadepolitie.ro
e-mail: secretar@academiadepolitie.ro

   

-ŞCOALA MILITARĂ DE SUBOFIŢERI DE JANDARMI „Grigore Alexandru Ghica” DRĂGĂŞANI
Date de contact:

Str. I. C. Brătianu nr. 25, Drăgăşani, jud. Vâlcea
Telefon: 0250/81.14.71, fax: 0250/81.05.32
http://www.scoaladragasani.ro
e-mail:contact@scoaladragasani.ro

 

-ŞCOALA MILITARĂ DE SUBOFIŢERI DE JANDARMI Petru Rareş” FĂLTICENI
Date de contact:

Str. Armatei nr. 1-3,Fălticeni, jud. Suceava
Telefon: 0230/54.16.60; fax: 0230/54.16.62
http://www.jandarmeriafalticeni.ro
relatii_publice@jandarmeriafalticeni.ro


Cerere incriere la Scoli de Subofiteri

Cerere pentru inscriere la Academie de Politie - invatamant cu frecventa

Conținutul dosarului de recrutare la Academie și Școlile de subofițeri Drăgășani și Fălticeni

Declaratie de confirmare a luarii la cunostinta despre conditiile legale

Ghid autobiografie candidati

Tabel nominal rude